Algemene Voorwaarden

I. Betalingsvoorwaarden

1. Onze facturen dienen contant betaald te worden op onze zetel te Tremelo, tenzij uitdrukkelijk een betalingstermijn wordt overeengekomen. De aanvaarding van cheques of wissels brengt hieraan geen wijziging.

2. Op elke vervallen schuld is er een verwijlinterest verschuldigd van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, ten belope van de op dat moment toepasbare wettelijke interest die afhangt van de referte-index van de Europese Centrale Bank en die tweemaal per jaar wordt aangepast. Dit te rekenen vanaf factuurdatum. Deze schuld wordt eveneens verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% en met een minimum van 50,00 EUR per vervallen factuur. Stilzwijgende afstand van interesten of strafbeding kan niet vermoed worden. Geen enkele afhouding ten titel van waarborg of andere is toegelaten zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.

II. Algemene Verkoopsvoorwaarden

3. De goederen blijven onze eigendom tot gehele betaling van onze factuur.

4. De koper is gehouden de hoedanigheid, alsook het aantal van de geleverde waren te verifiëren bij de aflevering. Klachten, om geldig te zijn, kunnen derhalve slechts geformuleerd worden binnen de 24 uur, te rekenen vanaf de aflevering. Alle klachten dienen, om geldig te zijn, aangetekend te geschieden. Terugzendingen worden niet aanvaard, behoudens uitdrukkelijke toestemming. Elke terugzending gebeurt op kosten van de koper.

5. Ingeval de koper de koopovereenkomst verbreekt, zal hij een schadevergoeding van minimum 30 % van de totale waarde van de bestelling verschuldigd zijn.

6. Wij behouden ons het recht voor een betalingswaarborg te eisen. Zo de koper dit weigert staat het ons vrij de bestelling geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

7. De leveringstermijnen worden opgegeven ten titel van inlichting. Een vertraging of een uitstel zal geen aanleiding geven tot vernietiging der overeenkomst of schadeloosstelling.

8. Ingeval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Leuven bevoegd.

9. De goederen reizen steeds op risico en gevaar van de bestemmeling.