Algemene Voorwaarden

I. Betalingsvoorwaarden

1. Onze facturen dienen contant betaald te worden op onze zetel te Tremelo, tenzij uitdrukkelijk een betalingstermijn wordt overeengekomen. De aanvaarding van cheques of wissels brengt hieraan geen wijziging.

2. Op elke vervallen schuld is er een verwijlintrest verschuldigd van rechtswegen en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, ten belope van 15%.  Dit te rekenen vanaf factuurdatum.  Deze schuld wordt eveneens verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% en met een minimum van 75,00 Euro per vervallen factuur. Stilzwijgende afstand van interesten of strafbeding kan niet vermoed worden. Geen enkele afhouding ten titel van waarborg of andere is toegelaten zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. 

3. Ingeval van niet-betaling van de factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn wordt een aanmaningsprocedure opgestart. Wanneer de aanmaning verstuurd wordt door de gerechtsdeurwaarder zal deze toepassing maken van het tarief burgerlijke en handelszaken KB 30.11.1976.. Dit tarief zal worden gehanteerd voor de eventuele minnelijke fase (o.a niet limitatief: aanmaning – inlichting – dossierrecht - kwijtings- en inningsrecht) én voor de eventuele gerechtelijke fase. Alle hierdoor veroorzaakte kosten vallen ten laste van de schuldenaar.

II. Algemene Verkoopsvoorwaarden

4. De goederen blijven onze eigendom tot gehele betaling van onze factuur.

5. De koper is gehouden de hoedanigheid, alsook het aantal van de geleverde waren te verifiëren bij de aflevering. Klachten, om geldig te zijn, kunnen derhalve slechts geformuleerd worden binnen de 24 uur, te rekenen vanaf de aflevering. Alle klachten dienen, om geldig te zijn, aangetekend te geschieden. Terugzendingen worden niet aanvaard, behoudens uitdrukkelijke toestemming. Elke terugzending gebeurt op kosten van de koper.

6. Ingeval de koper de koopovereenkomst verbreekt, zal hij een schadevergoeding van minimum 30 % van de totale waarde van de bestelling verschuldigd zijn.

7. Wij behouden ons het recht voor een betalingswaarborg te eisen. Zo de koper dit weigert staat het ons vrij de bestelling geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

8. De leveringstermijnen worden opgegeven ten titel van inlichting. Een vertraging of een uitstel zal geen aanleiding geven tot vernietiging der overeenkomst of schadeloosstelling.

9. Ingeval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Leuven bevoegd.

10. De goederen reizen steeds op risico en gevaar van de bestemmeling.

Search engine powered by ElasticSuite